KHMS

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

Fleksi Bemanning as tar ingen snarveier. Vi rekrutterer og kvalitetetssikrer den enkelte arbeider personlig, og følger dem opp når de er kommet i arbeid.

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (KHMS) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Tilrettelegging for KHMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.

Plan- og bygningsloven påbyr å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under myndighetenes planlegging av arealbruk, ved tillatelser til byggearbeid og i tekniske krav til nybygg, anlegg og andre tiltak.

Alle virksomheter skal arbeide systematisk med KHMS i henhold til Forskrift om Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (“Internkontrollforskriften”) eller Rammeforskriften (petroleumsvirksomheten).

For KHMS på bygge- og anleggsplasser gjelder byggherreforskriften som er fastsatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven. I denne forskriften brukes betegnelsen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø med forkortelsen SHA.

Fleksi bemanning as er bevisst KHMS-utfordringene.